Regulamin serwisu KomiksLand.pl

Pojęcia użyte w regulaminie

 • Właściciel – osoba umożliwiająca dostęp do zasobów Serwisu KomiksLand znajdującego się pod adresem komiksland.pl.
 • Serwis – witryna KomiksLand znajdująca się pod adresem komiksland.pl.
 • Konto – opcjonalny identyfikator fizycznej osoby korzystającej z serwisu. Konto może zostać stworzone poprzez formularz rejestracyjny.
 • Rejestracja – proces tworzenia Konta poprzez formularz rejestracyjny.
 • Regulamin – niniejszy dokument służący do określenia warunków korzystania z serwisu oraz praw i obowiązków Użytkowników i Właściciela.
 • Użytkownik – fizyczna osoba zdolna do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 • Materiał – plik graficzny lub tekst umieszczony przez Użytkownika.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.

Oferowana funkcjonalność w ramach korzystania z serwisu

 • Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących usług:
  • Umieszczanie plików graficznych w Serwisie
  • Ocenianie umieszczonych plików graficznych
  • Pisanie komentarzy do treści dodanych przez innych użytkowników
  • Branie udziału w konkursach
 • Usługi w Serwisie mogą być darmowe lub odpłatne. Właściciel jest zobowiązany wyraźnie odróżnić Usługi odpłatne od Usług darmowych.
 • Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
 • Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie. Dotyczy to też wprowadzania opłat dla Usług poprzednio darmowych.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do odebrania specyficznym Użytkownikom możliwości korzystania z Usług dostępnych na Serwisie.Właściciel nie jest zobowiązany do wyjaśniania powodu odebrania dostępu do Usług.

Warunki korzystania z serwisu

 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z zawartością Regulaminu. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania z użyciem swojego Konta, w szczególności działania sprzeczne z przepisami prawa, zasadami etycznymi oraz Regulaminem.
 • W przypadku korzystania z Formularzy, Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych.

W odniesieniu do Materiałów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

 • Użytkownik musi posiadać prawa autorskie do umieszczanych Materiałów i upewnić się, że Materiały te nie zawierają wad prawnych i nie naruszają praw innych podmiotów lub osób zanim umieści Materiały w Serwisie.
 • Jeśli umieszczony Materiał narusza prawa autorskie, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną. Oznacza to, że będzie musiał ponieść opłaty należne prawowitym właścicielom umieszczonych Materiałów lub innym organizacjom z tytułu zamieszczania w Serwisie Materiałów jeśli takie opłaty będą wymagane.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Materiałów z Serwisu. Właściciel nie jest zobowiązany do wyjaśniania powodu usunięcia Materiałów.

Zobowiązania Właściciela

 • Właściciel jest zobowiązany zapewnić możliwie najlepszą stabilność Serwisu, ale nie gwarantuje jej gdyż mogą wystąpić przerwy techniczne bądź zakłócenia spowodowane przez podmioty trzecie.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu wywołany jego modernizacją.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadamienia Użytkowników.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, w tym umieszczonych Materiałów i Kont Użytkowników wywołaną przez problem techniczny lub nieuprawnione działanie podmiotów trzecich.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane treści.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystywanie danych Użytkowników przez innych Użytkowników lub podmioty trzecie niezgodnie z Regulaminem.
 • W przypadku opublikowania zdjęć lub osobistego wizerunku Użytkownika, osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z nimi powiązanych. Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik, który umieścił w Serwisie owe zdjęcie lub wizerunek.
 • Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegania praw właności intelektualnych przysługujących Właścicielowi, osobom trzecim oraz podmiotom trzecim. W razie nieprzestrzegania tych praw, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu

 • Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu między Właścicielem i Użytkownikiem następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i zapoznania się z Regulaminem. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z usług Serwisu. Nie znanie Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 • Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 • Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników, ani udostępniać innym Użytkownikom własnego Konta.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub ograniczenia usług dostępnych w Serwisie jeśli jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Serwisu lub niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
 • Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.

Reklamacje

 • Użytkownik może złożyć reklamację gdy Właściciel bądź inny Użytkownik działa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Formularz Kontaktowy służący do składania reklamacji dostępny jest pod adresem http://komiksland.pl/kontakt.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest jako prywatna wiadomość na Konto reklamującego znajdujące się w Serwisie.
 • Reklamacje wynikające z nieznajomości przepisów prawa lub Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Przepisy końcowe

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lutego 2014 roku.
 • Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym komiksland.pl/regulamin.
 • Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem komiksland.pl/regulamin.
 • Prawem właściwym jest prawo polskie.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 • Każdy Użytkownik ma prawo do sprawdzenia i edycji swoich danych osobowych powiązanych z Kontem.
 • Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest niezbędne, by Użytkownik mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu. Dane te muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
 • Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 • Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Użytkowników podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Gdy użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika do ustalenia jego odpowiedzialności.
 • W trakcie korzystania z Serwisu, zbierane są poniższe dane:
  • Adres IP
  • Nazwa sieciowa komputera
  • Informacje o przeglądarce
  • Czas spędzony na stronie Serwisu
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do udostępniania powyższych danych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Materiał umieszczony przez Użytkownika zapisywany jest z dodatkowymi informacjami, między innymi nazwą konta Użytkownika, datą umieszczenia oraz adresem IP z którego Materiał został wysłany
 • Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania twoich osobistych ustawień. Pliki cookies nie przechowują twoich danych osobowych. Wyłączenie plików cookies może spowodować problemy z procesem logowania się na swoje konto Użytkownika.
 • Wyświetlamy reklamy z zewnętrznych serwisów, które mogą używać technologii takich jak cookie i sygnalizatory WWW by zbierać informacje o użytkownikach.Te informacje są na ogół używane by dopasować reklamy do lokacji i zainteresowań użytkowników.
 • Ruch na stronie jest monitorowany przez Google Analytics. Celem tego jest gromadzenie statystyk na temat sposobu korzystania ze strony. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na analizę danych przez Google Analytics

Polityka plików cookies

 • Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych. Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów, niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przez jaki mają być przechowywane na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Rodzaje plików cookies:
  • Cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostają tam do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
  • Cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostają tam do momentu skasowania ich przez Użytkownika lub przekroczenia daty ważności. Zamknięcie przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.
 • Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
  • utrzymywania sesji
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  • tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu
 • Korzystając z Serwisu KomiksLand możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od firmy Google, wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin strony lub wyświetlania reklam.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą zmiany konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zapisaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, a w szczególności uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.
Zawsze rozwijaj komiksy